Kontakta oss

Ring 010-762 62 10

Maila oss hr

Ska vi kontakta dig?
Villkor fr annonsrer och vriga beskare hos Privatmklaren Skandinavien

1. Bolagets tjnster

Privatmklaren Skandinavien (Bolaget) tillhandahller via Internet en elektronisk mtes- och marknadsplats p webbplatsen www.privatmaklaren.se dr beskare genom annonser kan kpa och slja bostadsobjekt till varandra (Privattjnsten). Alla transaktioner genomfrs direkt mellan beskarna. Bolaget r sledes inte part i dessa transaktioner.

Bolaget frmedlar ven kontakt mellan sina anvndare och fretag som erbjuder tjnster relevanta fr Bolagets anvndare (Tillggstjnster"). Ifrga om avtal om sdan Tillggstjnst r Bolaget endast att betrakta som frmedlare av kontakten och br sledes inte ansvaret fr tjnstens fullgrande.

Bolaget tillhandahller vidare mjligheten fr sljare att anlita registrerade fastighetsmklare. Mklarna ifrga br sjlva det juridiska ansvaret fr svl det frmedlingsavtal de ingr med sljare av bostadsobjekt som de uppdrag de i vrigt utfr fr sljarens rkning.

Det av bolaget tillhandahllna tjnstepaketet Mklartjnst inkluderar svl Bolagets Privattjnst, ett antal Tillggstjnster samt anlitande av fastighetsmklare. Fr de respektive delarna av Mklartjnsten gller de villkor som hri stadgas fr respektive typ av tjnst.

2. Frbud mot utnyttjande av Privatmklaren fr egen marknadsfring

Enligt Marknadsfringslagen ska all marknadsfring stmma verens med god marknadsfringssed. Om ett fretag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen frbjuda detta, frenat med hot om vite.

I enlighet med god marknadsfringssed r det frbjudet fr fastighetsmklare och andra fretag att insamla personuppgift eller annan information om Bolagets anvndare gnad att anvndas vid marknadsfring av konkurrerande tjnster eller produkter. Kontakt fr inte tas med Bolagets anvndare via telefon, e-post, SMS eller liknande om inte Bolaget lmnat sitt skriftliga samtycke till detta p frhand.

I samtliga fall av vertrdelse kommer Bolaget att vidta omedelbara tgrder fr att beivra det intrffade.

3. Villkor fr utnyttjande av Privatmklarens tjnsteutbud

De nedanstende villkoren fr utnyttjande av Bolagets tjnsteutbud samt fr kp och frsljning via tjnsten i vrigt trder ikraft nr beskaren registrerat eller besvarat en annons p tjnsten. ven om villkoren ssom de framgr p webbsidan fr tjnsten skulle ndras, gller mellan parterna de villkor som framgick p webbsidan vid tidpunkten fr avtalets ingende.

4. Avgifter och prislista

Prislista fr Bolagets kostnadsbelagda tjnster och produkter finns tillgnglig p webbplatsen fr Tjnsten. Vid utnyttjande av dessa skall avgift erlggas till Bolaget i enlighet med det pris som framgick p webbplatsen fr tjnsten vid tidpunkten fr avtalets ingende.

5. Beskares ansvar

Beskare som nskar erbjuda ett bostadsobjekt till frsljning skall registrera objektet i enlighet med instruktioner p webbsidan fr Privattjnsten och drvid lmna korrekt, tillrcklig och seris information om det erbjudna bostadsobjektet. Exempel p bristande seriositet r att texten till fljd av stavfel eller annan otydlighet r presenterad p ett stt som riskerar att feltolkas av andra anvndare. Bilder i annonsen ska terge det bostadsobjekt som sljs.

Bolaget frbehller sig rtten att i frekommande fall flytta en annons till rtt annonskategori.

Beskare fr via Bolagets tjnster kpa eller slja bostadsobjekt frutsatt att inga srskilda tillstnd krvs enligt lag eller annan freskrift. Beskare ger inte rtt att genom Bolagets tjnster slja eller kpa egendom som r olaglig eller kan anses som osedlig, ansttlig eller av annan anledning olmplig.

Beskare frbinder sig att inte via Bolagets tjnster sprida uppgift som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, vldsskildring eller som p annat stt kan vcka anstt.

Bolagets annonsutbud fr endast utnyttjas fr annonsering av specifika bostadsobjekt. Sledes r det frbjudet fr fretag och privatpersoner att genom Privattjnsten marknadsfra andra fretag, tjnster eller produktutbud.

Beskare som avser att behandla personuppgift inhmtad frn Privatmklarens tjnster mste inhmta samtycke frn den person uppgiften gller, eller p annat stt frvissa sig om rtt att utfra sdan behandling.

6. Brott mot villkoren fr utnyttjande av bolagets tjnster

Vid brott mot dessa villkor kommer Bolaget att kontakta beskaren med uppmaning att vidta omedelbar rttelse. Bolaget frbehller sig rtten att ven med omedelbar verkan sga upp beskaren frn Bolagets tjnster, radera dennes annonser frn webbsidan fr Privattjnsten samt avstnga denne frn att i framtiden anvnda sig av Bolagets samtliga tjnster.

Annonsr som ftt sin annons raderad p grund av brott mot dessa annonseringsvillkor ger ej rtt till kompensation.

7. Bolagets ansvar

Privattjnsten innebr att bolaget endast tillhandahller annonseringsutrymme. Bolaget r sledes inte att betrakta som part i transaktioner som sker via Privattjnsten. Bolaget ansvarar drfr inte fr frlust som beskare lidit till fljd av fel p kpeobjekt eller tjnst, sen eller utebliven leverans, utebliven betalning eller av annan anledning p grund av kp eller frsljning via Privattjnsten. Bolaget frnsger sig vidare ansvaret fr riktigheten av uppgifter som sljaren lmnar om bostadsobjekt som erbjuds via Privattjnsten, samt fr andra uppgifter som sljaren eller kparen lmnat i samband med annonsering eller en transaktion. Beskare erinras om den kparens underskningsplikt vid kp av fast egendom som fljer av Jordabalkens regler.

Bolaget ansvarar inte fr erbjudanden eller ingngna avtal mellan kund och terfrsljare, finansbolag eller frskringsbolag. Fr det fall Bolaget nd befinns skyldigt att lmna ersttning till beskare eller tredje part, skall den beskare som orsakat skadan erstta Bolaget.

Bolaget svarar inte fr beskares korrektur- eller skrivfel i samband med utnyttjande av Privattjnsten och inte heller fr beskares frlust av data i samband med anvndandet av Privattjnsten.

Bolaget r fritt frn ansvar om Bolagets fullgrande av frpliktelser frhindras eller frsvras av omstndighet utanfr Bolagets kontroll som Bolaget inte skligen kunde frvntas ha rknat med och vars fljder Bolaget inte heller skligen kunde ha undvikit eller vervunnit. Exempel p sdan omstndighet r myndighetsbeslut, arbetskonflikt, olyckshndelse samt fel i allmnna kommunikationer.

Privattjnsten r normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Bolaget informerar via webbsidan fr tjnsten om planerade arbeten som innebr driftstrningar.

Beskare ger endast rikta krav mot Bolaget p grund av driftstrning om den orsakats av vrdslshet frn Bolagets sida.

8. Bolagets hantering av personuppgifter

Bolaget behandlar begrnsade personuppgifter om beskarna i syfte att kunna tillhandahlla, administrera och kontrollera Bolagets tjnster och beskarens anvndning hrav, samt fr att kunna erbjuda beskare information om Bolagets och dess samarbetspartners vriga tjnster och produkter.

Kontaktuppgifter kan komma att verltas till Bolagets samarbetspartners, i syfte att dessa skall kunna tillhandahlla information och marknadsfring till beskarna.

9. Tillmplig lag och behrig domstol vid tvist

Svensk rtt skall glla fr dessa villkor, ssom den tillmpas p avtal som slutits i Sverige. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillmplighet eller tillmpning av dessa Villkor samt drur hrflytande rttsfrhllanden skall avgras av allmn domstol med Stockholms tingsrtt som frsta instans.

Stockholm 2007-02-22

Privatmklaren Skandinavien AB
Sankt Eriksgatan 82
113 62 Stockholm