Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö

Allmän plats

Område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park. Regleras genom byggnadslagstiftningen.

Allmän väg

En väg som har förklarats allmän eller som har byggts såsom allmän enligt väglagen.

Allmännyttigt bostadsföretag

Begreppet används i vardagligt tal för kommunalt helägda bostadsföretag. (Före 1991 definierades begreppet i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte.)

Amortering

Periodisk avbetalning på lån. Räntan ingår inte i amorteringen. Rak amortering är återbetalning i lika delar.

Amorteringsfrihet

Tidsperiod under vilken amortering inte behöver göras.

Amorteringstid

Tidsperiod under vilken amortering sker.

Andelslägenhet

Lägenhet som får disponeras genom äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan användningssrätten vara begränsad till en viss tid per år.

Annuitet

Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.

Annuitetslån

Lån där summan av ränta och amortering är lika stor under lånets löptid. Annuitetslån anges i procentsatser av ursprungsskulden. I början utgör räntan en större del av betalningen än amorteringen. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen.

Anslutningsavgift

Avgift till anläggningsägaren (vanligtvis kommunen) för anslutning av el, vatten och avlopp.

Ansvarsbesiktning

En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel.

Arrende

Upplåtelse av mark mot ersättning. Arrende kan också avse själva ersättningen.

Avgäld

Avgift för nyttjanderätt till mark.

Avgäldsperiod

Period där avgälden är oförändrad vid upplåtelse av tomträtt.

Avlyft

Överflyttning av produktionskredit (byggnadskreditiv och lån) till slutliga lån.

Belåningsvärde

Ett belopp som ligger till grund för beviljande av kredit. Normalt bestäms beloppet utifrån ett reducerat marknadsvärde.

Besiktning

Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningen ingår i köparens undersökningsplikt inför ett husköp och bör utföras av en kunnig person. Besiktningsförrättare kan erbjuda olika typer av besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Besittningsskydd

Skydd för hyresgäster mot oskälig uppsägning av hyresförhållande.

Biarea

Bruksarea för biutrymmen

Bindningstid

Tidsperiod där villkor som ränta och amortering är oförändrade i ett lån.

Biutrymme

Utrymme i anslutning till bostad som huvudsakligen inrättats för sidofunktioner till boendet t.ex. garage, förråd m.m.

Boarea

Bruksarea för boutrymmen.

Boendekostnad

Den totala kostnaden för att bo i en bostad, d.v.s. summan av driftskostnader, amorteringar och räntekostnader minus avdrag för ev. skattelättnader.

Borgen

Säkerhet för lån. Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att gentemot långivaren svara för låntagarens betalningar om denne inte kan betala själv.

Borgensman

Person (fysisk eller juridisk) som gått i borgen för annan persons skuld.

Borgenär

Fordringsägare (långivare)

Bostadsförening

Ekonomisk förening som registrerats före den 1 juli 1930 med ändamål att bereda sina medlemmar bostäder. Nybildning av bostadsföreningar kan inte ske. Det går dock att omregistrera dessa till bostadsrättsföreningar.

Bostadsinstitut

Kreditinstitut som ger krediter till bl.a. köp av fastigheter och bostadsrätter eller ny- och ombyggnad.

Bostadsrätt

Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen.

Bostadsrättsförening

Ekonomisk förening med syfte att i föreningens hus upplåta bostad eller annan lägenhet åt sina medlemmar utan tidsbegränsning.

Bottenlån

Fastighetslån mot säkerhet av panträtt, normalt inom ca 70% av fastighetens marknadsvärde.

Bruksarea

Area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Bruttoarea

Mätbar area, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan mätbar angiven begränsning.

Bundet lån

Lån där räntesatsen är fast under viss tid.

Bygg(nads)rätt

Rätt att uppföra byggnad, kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.

Bygganmälan

För att få påbörja vissa arbeten (vilka, se plan- och bygglagen, PBL) krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre veckor efter det att anmälan gjorts. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.

Bygglov

Skriftligt tillstånd (lov) enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd. Bygglov ges av kommunens byggnadsnämnd.

Byggnad på ofri grund

Byggnad som inte utgör tillbehör till fastighet.

Byggnadsarea

Den area som en byggnad upptar på marken.

Byggnadskontroll

En kontroll av att ett bygge följer byggnadsbeskrivningar och ritningar, utförs av myndigheternas kontrollant.

Byggnadskreditiv

Tillfällig kredit för finansiering av ett byggprojekt som tas under själva byggnadstiden. Pengarna betalas ut successivt allteftersom bygget fortskrider. När bygget är färdigt ersätts byggnadskreditivet (s.k. avlyft) med en långfristig kredit med det färdiga huset som säkerhet.

Byggnadsnämnd

Kommunal nämnd som bl.a. utfärdar bygglov.

Byggnadsplan

Planinstitut (enligt byggnadslagen) som ersätts av detaljplan i plan- och bygglagen.

Byggnadstillbehör

Fast inredning och annat som tillhör byggnad och är avsett för stadigvarande bruk i byggnaden eller del av denna.

Byggnadstyp

Vid fastighetstaxering delas byggnader in i någon av följande byggnadstyper: småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.

Detaljplan

Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun. Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.

Dolda fel

Fel i fastighet som varken köpare eller säljare rimligtvis kunnat upptäcka och för vilka säljaren ansvarar.

Driftkostnad

Periodisk utgift för att utnyttja en byggnads funktion t.ex. el, vatten, uppvärmning, sophantering, försäkring, fastighetsskatt, förvaltning och eventuell tomträttsavgäld. Driftkostnaden inkluderar moms.

Effektiv ränta

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. uppläggnings- och aviseringsavgifter uttryckt som årlig ränta på lånet.

Eget kapital

Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital.

Ekonomisk plan

Dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena väsentligen ändras måste en ny ekonomisk plan upprättas och registreras.

Etagelägenhet

Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.

Exekutiv försäljning

Tvångsmässig offentlig försäljning av pantsatt fast eller lös egendom. Försäljningen kan ske genom exekutiv auktion eller exekutiv underhandsförsäljning.

Expropriation

Rättslig åtgärd där stat eller kommun mot ersättning tvångsinlöser äganderätt eller servitutsrätt till fastighet för att tillgodose ett allmänt intresse t.ex. bygga en väg.

Fast egendom

All mark i landet inklusive vattentäckta områden. Marken och de vattentäckta områdena (med ett fåtal undantag) är indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Fastighet

Ett bestämt markområde med eller utan bebyggelse på som är upptaget eller skall upptas i fastighetsregister såsom en självständig enhet. Till fast egendom hör tillbehören byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter. Vid fastighetstaxering jämställs byggnad på ofri grund med fastighet.

Fastighetsbevis

Komplett utskrift av innehållet i fastighetsdatasystemet för en fastighet.

Fastighetsdatasystemet

Datorbaserat registersystem som ersätter fastighetsregistrets jord- och stadsregister och inskrivningsregistrets fastighetsböcker.

Fastighetskapital

Fastighetens totala värde, vars storlek i regel motsvarar marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.

Fastighetslån

Lån för finansiering av fastighet eller tomträtt mot pantbrevssäkerhet.

Fastighetsplan

Planinstitut som omfattar ett område inom en detaljplan och som redovisar bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplan kan endast finnas inom detaljplan. Fastighetsplan ersätter byggnadslagens tomtindelning.

Fastighetsskatt

Statlig skatt på fastigheter. Nybyggda småhus (värdeår 1991 eller senare) är skattebefriade i fem år och sedan betalar man halv skatt de följande fem åren. Värdeåret bestäms vid fastighetstaxeringen och är normalt samma år som byggnaden kunde tas i bruk.

Fastighetstaxering

Bestämning av fastigheters skattepliktsförhållanden.

Förhandsbesked

Besked av byggnadsnämnd om handling som kräver bygglov kan tillåtas på planerad plats. Förhandsbeskedet är bindande i två år.

Förköpsrätt

Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. Gäller i huvudsak för obebyggda tomter och fastigheter över 3.000 kvm. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.

Förmånsläge

Summan av alla underliggande pantbrev plus det aktuella pantbrevet.

Förtidsinlösen

Lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har gått ut.

Garantibesiktning

Besiktning med syfte att undersöka om det har framträtt fel i en entreprenad under den garantitid som gäller för entreprenad.

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa. (Regleras av anläggningslagen.)

Genomförandetid

En period på 5-15 år då en detaljplan inte får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Förändring av en detaljplan under genomförandetiden medför alltid ersättning till fastighetsägaren.

Gravationsbevis

Bevis med uppgifter om en fastighets eller tomträtts ägare och innehavare, inteckningar, servitut och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet.

Grundavgift

I ekonomisk plan angiven fördelning av bostadsrättsföreningens egna kapital på de olika bostadsrätterna.

Gäldenär

Låntagare

Handpenning

Den del av köpeskillingen som köparen betalar som förbetalning för att "säkra" köpet. Betalning sker vid undertecknandet av köpeavtalet.

Hypotek

Säkerhet (pant)

Hypotekslån

Lån beviljat mot inteckningssäkerhet. Kallas även bottenlån.

Hyreshus

Vid fastighetstaxering avses hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. En byggnad med förrådsutrymme som ligger i anslutning till ett hyreshus och som behövs för verksamheten räknas också som hyreshus.

Industribyggnad

Vid fastighetstaxering avses byggnad som är inrättad för industriell verksamhet t.ex. fabriks-, verkstads- och hantverksbyggnader.

Inlösen

Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t.ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan.

Inom, inomläge

Anger ett pantbrevs läge i förhållande till andra pantbrev.

Inskrivning

Rättslig åtgärd där äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t.ex servitut antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.

Inskrivningsbevis

Utfärdas vid beviljande av ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt.

Inskrivningsmyndighet

Tingsrätten, har hand om registrering av lagfart samt inskrivning och inteckning i fastighet och tomträtt.

Inskrivningsregister

Ett datorbaserat register som förs av inskrivningsmyndigheten och ersätter tidigare fastighetsbok eller tomträttsbok. Av registret framgår bl.a. vem som senast beviljats lagfart på fastigheten samt vilka inteckningar som belastar denna.

Inteckning

Registrering hos inskrivningsmyndighet (Tingsrätten). Som bevis på inteckningen utfärdas pantbrev och gravationsbevis. Inteckningen finns kvar i fastigheten även om den byter ägare. Inteckning i en fastighet kan endast beviljas den som har lagfart. Betecknar även själva beviset som lämnas för åtgärden.

Jordabalken

Del av lagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna om fast egendom, tomträtt samt av inskrivningsväsendet.

Jordabalksbesiktning

Fastighetsbesiktning där fastigheten undersöks för att uppfylla köpares undersökningsplikt enligt jordabalkens krav.

Kapitalkostnad

Ränta och avskrivning på fastighetskapitalet.

Kontantinsats

Skillnaden mellan köpeskillingen och de lån som köparen övertar från säljaren eller nytecknar.

Konvertering

Förändring av lånevillkoren för bundet lån.

Kreditprövning

Kreditsökande granskas för att se om de uppfyller kraven för att få en kredit. Bl.a. kontrolleras återbetalningsförmågan och möjligheten att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Köpebrev

Köpehandling som är underskriven av både säljare och köpare. Fungerar som ett slags kvitto på att de villkor som är angivna i köpekontraktet är uppfyllda. Det anger köpeskillingen och innehåller en bekräftelse på att viss fastighet överlåtits.

Köpekontrakt

Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för säljare och köpare.

Köpeskilling

Den totala summa som betalas vid ett köp.

Köpeskillingskoefficient

Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.

Lagfart

Inskrivning i inskrivningsregistret av äganderätten till fast egendom.

Lagfartbevis

Formellt bevis på äganderätten till en fastighet. Det utfärdas av inskrivningsmyndigheten (tingsrätten) efter det att köpet är fullbordat. Vid tomträtt motsvaras lagfartsbevis av inskrivningsbevis.

Lagfartskostnad

Skatt som tas ut av inskrivningsmyndigheten när man söker lagfart. Den är 1,5% av köpeskillingen (eller av taxeringsvärdet om det är högre). En expeditionsavgift tillkommer.

Likvid

Betalning

Likvidavräkning

Slutlig avräkning mellan säljare och köpare i en fastighetsaffär. Här framgår hur betalningen skett t.ex. genom övertagande av lån.

Likviddag

Den dag köparen måste betala fastigheten/den dag säljaren får pengarna för fastigheten.

Lokalarea

Bruksarea för lokalutrymmen.

Lös egendom

All egendom som inte är fast t.ex. bilar, möbler och bostadsrätter.

Löseskilling

Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde.

Marknadshyra

Den mest sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.

Marknadsränta

Det allmänna ränteläget för upplåning i bank.

Marknadsvärde

Det mest sannolika priset för en fastighet eller bostadsrätt vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Månadsavgift

Periodiserad (uppdelad) årsavgift för nyttjanderätten till bostadsrättslägenhet.

Nominell ränta

Ränta där hänsyn ej tagits till förändringar i penningvärdet t.ex. inflation under en period, vanligen ett år.

Nominellt värde

Värde uttryckt i löpande penningvärde.

Nybyggnadskarta

Karta som fungerar som underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan visar bl.a. fastighetens mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m.m. Kommunen är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglovprövning.

Nyttjanderätt

Rätt att använda fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan inbegripa bl.a. arrende, hyra och tomträtt.

Obundet lån

Lån vars räntevillkor kan ändras under lånetiden.

Ofri grund

Beteckning som anger att fastighet står på tomträtt eller arrenderad mark.

Omsättningshyra

Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Kombineras ofta med någon form av minimihyra för perioden.

Optionsrätt

Förhandsrätt till t.ex. förlängning av arrende- och hyresavtal.

Ordlista

Här kommer Privatmäklaren inom kort presentera en ordlista

Pant

Fast eller lös egendom som ställs som säkerhet för t.ex. ett lån.

Pantbrev

Handling som utfärdas som bevis på att inteckning i fastighet har skett till det belopp som anges i pantbrevet. Pantbrevet överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lånet. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Vid behov av nya krediter kan pantbrevet belånas på nytt. Pantbrevet följer fastigheten oavsett om den byter ägare. För nya pantbrev tar tingsrätten ut en skatt på 2% av beloppet samt en expeditionsavgift.

Panträtt

Rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Pantsättning

Överlämnande av pant till kredtitgivare som säkerhet för ett lån.

Pantvärde

Belåningsvärde. Det värde en långivare kan räkna med att få ut vid exekutiv försäljning. Används vid ansökan om lån med räntebidrag.

Plan- och bygglag (PBL)

Lag för reglering av markanvändning och byggande.

Planinstitut

Rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen (PBL) finns följande planinstitut: regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.

Rak amortering

Amortering med lika stort belopp vid varje förfallodag.

Real ränta

Ränta där hänsyn tagits till förändring i penningvärdet under en period.

Realisationsvinst

Vinst vid (ej yrkesmässig) försäljning av egendom.

Realvärde

Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.

Regionplan

Planinstitut (enligt plan- och bygglagen) för samordning av flera kommuners planläggning.

Revers

Skuldebrev som anger lånebelopp och -villkor.

Rivningslov

Skriftligt tillstånd enligt plan- och bygglagen att utföra rivningsåtgärd.

Ränta

Avkastning på kapital eller kredittagarens ersättning för att få en kredit.

Räntebidrag

Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder.

Räntebindningsperiod

Villkorsperiod då räntesatsen är oförändrad (fast).

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som kreditgivaren har rätt att ta ut av låntagare som förtidsinlöser en kredit med bunden ränta. Ränteskillnadsersättningen skall kompensera den ränteförlust som kreditgivaren gör.

Rörlig ränta

Räntan på lånet är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan.

Serielån

Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och där amorteringen ökar i en i förväg fastställd takt.

Servitut

Rättsförhållande mellan fastigheter. Rättighet för ägare till fastighet (härskande fastighet) att i vissa fall nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet, (tjänande fastighet). Det finns två typer av servitut, official- och avtalsservitut. Officialservitut är tillkomna vid förrättning eller genom domstols eller annan myndighets beslut. Avtalsservitut är tillkomna genom frivilligt avtal mellan parterna.

Skuldebrev

Skriftligt löfte att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

Småhus

Bostadshus som max innehåller två bostadslägenheter.

Stadsplan

Planinstitut enligt byggnadslagen som ersätts av detaljplan i plan- och bygglagen.

Stamfastighet

Fastighet från vilken annan tomt är avstyckad.

Strimlade lån

Lån som antas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av pantbrev i bostadsrättsföreningens fastighet. Flera bostadsrättsinnehavare kan använda samma pantbrev som säkerhet för lån.

Stämpelskatt

Omsättningsskatt som erläggs vid förvärv av fastighet eller tomträtt samt vid beviljande av inteckningar.

Subventionsränta

Räntesats som utgör underlag för beräkning av statlig räntesubvention. Fastställs av Boverket.

Säkerhet

Borgen, fast egendom eller lös egendom som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens risk för förlust på krediten.

Särskild fastighetstaxering

Fastighetstaxering som utförs de år då allmän fastighetstaxering inte äger rum. Nybildade eller förändrade fastigheter blir nytaxerade medan övriga fastigheter behandlas lika som föregående år.

Taxeringsenhet

Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Exempel på olika typer av taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks- och småhusenhet.

Taxeringsvärde

Totalt värde för taxeringsenhet. Fastställs vid fastighetstaxering och avser att ligga till grund för beräkning av skatt m.m. Taxeringsvärdet skall bestämmas så att det motsvarar 75% av det genomsnittliga marknadsvärdet inom ett visst område.

Tillträdesdag

Den dag då köparen övertar det juridiska ansvaret för fastigheten eller bostadsrätten. Normalt skrivs också köpebrevet denna dag och den slutliga köpeskillingen betalas.

Tomtkarta

En karta som juridiskt styrker att tomten är bildad på lagligt sätt. Kartan upprättas av kommunen.

Tomträtt

Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid. Tomträtt upplåtes av kommun eller stat mot årlig avgift.

Tomträttsavgäld

Årlig avgift som tomträttshavaren skall betala till markens ägare.

Topplån

Fastighetslån mot säkerhet i pantbrev med sämre förmånsrätt än bottenlån.

Totalhyra

Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m.m.

Underhåll

Åtgärd för att bevara en byggnads ursprungliga funktion.

Undersökningsplikt

Enligt jordabalken har köparen skyldighet att undersöka husets skick innan köp genomförs.

Upplysningsskyldighet

Inför ett husköp måste säljaren upplysa köparen om alla fel och brister i fastigheten som han känner till.

Värdering

Bedömning av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde som görs av en godkänd värderingsman vid försäljning eller nybelåning.

Värdeutlåtande

Dokument som redogör för en bedömning av fastighetens marknadsvärde och vad som ligger till grund för bedömningen.

Årsavgift

Summan av kostnader för kapital, drift och underhåll för en bostadsrättsförening uppdelat per bostadsrätt.

Återuppföranderätt

Rätt enligt plan- och bygglagen att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad inom 5 år från det att byggnaden revs eller förstördes.

Ägarhypotek

Den del av ett pantbrevs belopp som inte används som säkerhet för lån. Uppkommer i regel genom amortering och tillfaller ägaren av fastigheten.

Överhypotek

Om kreditgivaren godkänner det kan ägarhypotek används som säkerhet för andra lån och kallas då överhypotek. Med andra ord är det en pantförskrivning i andra hand av pantbrev som finns belånat hos annat kreditinstitut.

Översiktsplan

Plan (enligt plan- och bygglag) som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen.

Övertagande

En ny låntagare övertar betalningsansvaret för ett lån till oförändrade villkor.

Övrig area

Bruksarea för övriga utrymmen, t.ex. driftutrymme, trappor och hissar.

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners