Överlåtelsebesiktning

Besiktning innan försäljning av hus

Allt fler säljare väljer att besiktiga sin fastighet före försäljning för att vara medvetna om vilket skick den befinner sig i. Att som säljare genomföra en så kallad överlåtelsebesiktning kan vara en bra idé eftersom man då kan köpa till en Säljarförsäkring, en försäkring mot dolda fel. Om du sedan anger i annonsen att du har ett besiktningsprotokoll som redogör för fastighetens skick så kan det vara positivt för spekulanter, eftersom det ger en form av kvalitetsstämpel och visar på seriositet hos dig som säljare. Dessutom minskar risken för att problem upptäcks just innan affären ska avslutas.

Ansvarsfördelningen vid fastighetsaffärer

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren. Läs mer om dolda fel och försäkringar här: www.doldafel.se

Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren för konsekvenserna. Om felet varit upptäckbart får köparen stå för det själv. Säljarens vetskap har i princip ingen självständig betydelse för felansvaret. Även om säljaren inte måste tala om vad han vet om fastigheten, kan det ändå rekommenderas att han lämnar upplysningar. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar upplysningar som kan lämnas i en separat frågelista eller skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

Mäklaren har inget ansvar för fastighetens skick. Enligt lag ska fastighetsmäklaren verka som opartisk mellanman, ge parterna råd och upplysningar, verka för att säljaren lämnar köparen uppgifter av betydelse samt verka för att köparen före köpet undersöker fastigheten. Mäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten, vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den och ge köparen, utöver erbjudande om skriftlig boendekostnadskalkyl, en objektbeskrivning med nämnda uppgifter inklusive fastighetsbeteckning, taxeringsvärde och areal. I beskrivningen ska även finnas uppgifter om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Sägs inget annat, ska fastighetsmäklaren vara behjälplig vid upprättandet av köpehandlingar.

Friskrivningsklausuler

Friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda. En friskrivning bör vara mycket konkret.

När en speciell egenskap beskrivs kallas denna typ av friskrivning, egenskapsfriskrivning, till exempel angående fastighetens dräneringsbehov och gäller därför bara just den egenskap som berörs.

En annan typ av friskrivning avser generell ansvarsbegränsning och är den klausul som säger att ”köparen avstår från att göra några som helst påföljder gällande för fel i fastigheten”, innebär att säljaren i princip är fri från ansvar för alla dolda fel. En sådan klausul är heltäckande endast för det fall att säljaren inte känner till några dolda fel.

Om du som säljare vill friskriva dig från någon egenskap eller göra en generell friskrivning får du räkna med ett lägre pris för din fastighet. Detta eftersom du då skjuter över en del av ditt lagliga ansvar för fastighetens skick på köparen.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners