Energideklaration

Energideklaration av bostäder inför försäljning

I Sverige står bostäder för ca 40 procent av den sammanlagda energianvändningen. Att minska denna konsumtion är viktigt för både vår miljö och vår ekonomi. Syftet med energideklarationen är, och har sedan den introducerades den 10 september 2007, varit att ge en överblick över byggnaders energianvändning samt att ge förslag på förbättringsåtgärder. Målet är sänkt energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön. En energideklarations giltighetstid är 10 år från upprätandet.

Lagen om Energideklaration omfattar såväl småhus som flerbostadshus. För en spekulant innebär detta att hen får reda på byggnadens energiprestanda.

Energiprestanda

Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. Energiprestanda mäts i kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det är den mängd energi i en byggnad som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen har ansvaret för att energideklaration utförts. Den ska finns tillgänglig på väl synlig plats i huset, hittas vanligen vid entrén. Du hittar den senaste utförad energideklarationen även hos Boverket. Du som säljare bär ansvaret för att uppvisa energideklarationen i sin helhet för spekulanter. Säljaren ansvarar även för att byggnadens energiprestanda anges vid annonsering samt att energideklarationen överlämnas till den slutlige köpare.

Småhus

Fastighetsägaren ansvarar för att det innan försäljning finns en giltig energideklaration för huset. Du hittar den senaste utförad energideklarationen även hos Boverket. Du som säljare ansvar att uppvisa energideklarationen i sin helhet för spekulanter. Säljaren ansvarar också för att byggnadens energiprestanda anges vid annonsering samt att energideklarationen överlämnas till den slutlige köpare.

Om energideklaration saknas

Så kan köparen, efter anmodan, kräva att säljaren bekostar energideklarationen (inom sex månader efter tillträdet).

Undantag från regelverket

Fritidshus och fristående byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter är undantagna från lagen om energideklaration. Således behöver ingen deklaration upprättas vid försäljning av denna typ av objekt. Observera att det är användningen av byggnaden som spelar in på om en energideklaration ska upprättas i samband med avyttring av den. Med andra ord ska energideklaration exempelvis upprättas för fritidsfastighet som används som helårsbostad.

Vem får utföra energideklaration?

Endast certifierade energiexperter får utföra energideklaration. Via Boverkets hemsida kan du söka vilka som är certifierade - Boverket

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners